Το Έργο μας

Απεικόνιση παράκτιων περιοχών των Νήσων Πάρου και Νάξου

Ανάθεση

ΕΚΠΑ Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος

Πρόκληση

Συμβάλλοντας στη μελέτη του παράκτιου περιβάλλοντος των Νήσων Πάρου και Νάξου κληθήκαμε να πραγματοποιήσουμε πτήσεις σε 8 διαφορετικές παράκτιες περιοχές τους με σκοπό:

  • τον εντοπισμό και την καταγραφή της ακτογραμμής,
  • τη συμβολή σε παλαιογεωγραφικές μελέτες (εντοπισμός παλαιάς ακτογραμμής και παλαιών γεωμορφών, όπως αρχαίες παράκτιες βραχώδεις πλατφόρμες, ψηφιδοπαγείς αιγιαλοί (beachrocks) κ.ά.) και
  • τον εντοπισμό, την καταγραφή και τον υπολογισμό της έκτασης και του όγκου γεωμορφών, όπως οι παράκτιες βραχώδεις πλατφόρμες, τα αλλουβιακά ριπίδια, οι παράκτιες θίνες, οι ψηφιδοπαγείς αιγιαλοί (beachrocks) κ.ά.

Αποτέλεσμα

  • Αεροφωτογράφιση σημείων γεωμορφολογικού ενδιαφέροντος ανάλυσης έως 3 cm/px
  • Παραγωγή ορθοφωτοχαρτών ανάλυσης 3-8 cm/px συνολικής έκτασης 8.000 στρεμμάτων
  • Δημιουργία Ψηφιακού Μοντέλου Επιφανείας (DSM)
  • Δημιουργία virtual video των DSM

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!