Περιβάλλον

Η ανθρώπινη παρέμβαση στο περιβάλλον προκαλεί επιπτώσεις, η εκτίμηση των οποίων αποτελεί πρώτιστη μέριμνα πριν από κάθε ενέργεια. Οι υπηρεσίες που προσφέρουμε αποτελούν την καλύτερη και οικονομικότερη λύση για την ταχύτερη και ακριβέστερη απεικόνιση και ανάλυση των διαφόρων περιβαλλοντικών κινδύνων και των επιπτώσεών τους

  • Αποτύπωση και καταγραφή ρεμάτων και ποταμών, αναγνώριση κατάστασης και εκτίμηση των πιέσεων που δέχονται.
  • Αποτύπωση, καταγραφή και χωρική ανάλυση περιβαλλοντικών πιέσεων και αξιολόγησή τους.
  • Αποτύπωση, καταγραφή και ανάλυση οικοτόπων και υγροτόπων.
  • Χρήση διάφορων πολυφασματικών αισθητήρων (Νear-InfraRed, Red-Edge) για παραγωγή κρίσιμων Δεικτών Βλάστησης (NDVI, Chlorophyll Index).
  • Ανίχνευση μεταβολών και ρύπων.

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!